Nadpis

Nadpis

  ŠKD

  Vitajte na stránke nášho školského klubu detí 

  v školskom roku 2023/2024

   

  Kontakt: 02/4592 4257

  Mobil: 0911 274 308

  e-mail: skd@zstajovskeho.sk 

          

  Dokumenty:

  Vnútorný poriadok ŠKD.pdf

  Výchovný program ŠKD.pdf

   

  Žiadosti:

  Žiadosť o prijatie.docx

  Žiadosť o prerušenie dochádzky.docx

  Žadosť o odhlásenie.docx

  Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku.docx

   

  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti

  školského klubu detí

   

  V zmysle § 114 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, určeným VZN č. 2/2023 od 01.03. 2023, sa určuje poplatok:

   

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 23,00 € (slovom: dvadsaťtri eur).

   

  2. V prípade, ak má zákonný zástupca dve a viac detí, ktoré súčasne navštevujú školský klub detí, ktorý je súčasťou niektorej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, výška poplatku sa určuje na 18 € (slovom: osemnásť eur) za mesiac za každé dieťa.

   

  3. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

   

  4. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení príspevku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, bude dieťa zo školského klubu detí vylúčené riaditeľom.

   

   

  Informácie k úhrade poplatku za ŠKD

   

  Číslo účtu: SK3009000000005070074518

  Suma: 23 / 18 € mes./dieťa 

   

  Prosíme Vás rešpektovať nasledujúce pokyny týkajúce sa uhrádzania poplatku za ŠKD.

   

  • Pri každej platbe uvádzať správny VS a do poznámky pre prijímateľa uvádzať priezvisko a meno dieťaťa.
  • Evidencia platieb prebieha prostredníctvom systému EduPage - nájdete tam informácie o uhradených platbách, nedoplatkoch aj harmonogram platieb.

  Spôsoby úhrady platby

  1. Podľa harmonogramu uvedenom v tabuľke 
  2. Úhrada je možná aj prostredníctvom 2 platieb -v septembri 92€ + v januári 138€

                                                                            súrodenci v septembri 72€ + v januári 108€ 

  v septembri prosíme neuhrádzať vyššiu sumu ako 92/72€ - všetko nad 92/72€ sa bude vracať ako preplatok.

  Mesiac

  Suma

  Suma - súrodenci

  Uhradiť do

  Platba za mesiac

  September

  46 €

  36 €

  10. 9.

  september + október

  Október

  23 €

  18 €

  10. 10.

  november

  November

  23 €

  18 €

  10. 11.

  december

  December

   

  NEPLATIŤ! (finančná uzávierka)

  Január

  46 €

  36 €

  10. 1.

  január + február

  Február

  23 €

  18 €

  10. 2.

  marec

  Marec

  23 €

  18 €

  10. 3.

  apríl

  Apríl

  23 €

  18 €

  10. 4.

  máj

  Máj

  23 €

  18 €

  10. 5.

  jún

             
  • Všetky ďalšie informácie Vám poskytne vychovávateľka daného oddelenia, ktoré Vaše dieťa bude navštevovať.

   

   

  Telefónne čísla ŠKD

  Čierna Jarmila 0910/552 857  

  Hojsíková Monika

  0910/550 612
  Dolanová Iveta 0910/553 431   Sarnovská Slávka 0910/544 236
  Maďarová Petra 0910/554 027   Straňáková Anna 0910/554 734
  Ibarová Mária 0910/554 581   Šalkovičová Andrea 0911/987 402
  Németh Martina 0910/542 642   Škovránková Monika 0910/547 219
  Kopecká Zuzana 0910/543 554   Šlézová Miroslava 0910/554 760
  Palková Alena 0910/550 543   Vaverková Miroslava 0910/543 183
  Pospíchalová Renáta 0910/543 032   Koffler Marcela 0910/547 273
  Miháliková Jarmila

  0904/857 206

    Varmusová Renáta 0904/760 528
   Tonikyan Gayane 0904/117 416      
           

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
   ZŠ J.G.Tajovského
   Tajovského č.1
   90301 Senec
   GPS: 48.216767,17.399629
  • +421 2 4592 3281
   +421 2 4592 3280, Ekonóm: +421 2 4565 0214

  Fotogaléria