Nadpis

Nadpis

  Združenie rodičov

  Informácie  o občianskom združení:

  Názov:

  ZRPŠ pri ZŠ J. G. Tajovského Senec

  Adresa sídla:

  Tajovského 1, 903 01 Senec

  IČO:

  4578 4191

  Právna forma:

  Občianske združenie

  Účet:

  IBAN - SK4209000000005078449476
  č. účtu – 5078449476/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., pobočka Senec

   

  email: zdruzenierodicov@zstajovskeho.sk

   

  Výkonný výbor :

  Predseda:

  Ján Fejo

  Tajomník:

  Hermína Szabová

  Hospodár:

  Ing. Mária Jakubcová

  Členovia:

  Ing. Katarína Dvorská

   

  Anna Straňáková

   

  Ing. Zuzana Svobodová

   

  Mgr. Štefánia Kozová

   

  Revízna komisia:

   

  Petra Michaleková

   

  Marcela Kuhnelová

   

  Erika Sido

   

  Príspevok do ZRPŠ na školský rok je 10 eur na žiaka.

  V školskom roku 2020/2021 boli finančné prostriedky poskytnuté najmä na: každoročné zakúpenie darčekov na Mikuláša a MDD, pre prváčikov aj lúčiacich sa deviatakov a piatakov, štartovné a cestovné na súťaže. Spolu s poukázanými prostriedkami z 2% daní z príjmov sme ďalej zakúpili vzdelávací softvér Corinth so širokým využitím interaktívnej výučby prírodovedných predmetov, piknikové lavičky na výučbu v exteriéri, učebnice a pracovné zošity matematiky, „Monitor 9. ročník, knihy do školskej knižnice a taktiež tričká k projektu Jerusalema. Presný prehľad nájdete v dokumente o hospodárení ZRPŠ nižšie.    

  Ďakujeme všetkým rodičom za podporu, ktorú preukazujú platbou členských príspevkov a rozhodnutím venovať 2 % zo svojej dane práve ZRPŠ pri ZŠ J.G.Tajovského Senec. 

   

   

  PODNETY a TÉMY

  Zoznam návrhov, podnetov a otázok diskutovaných s vedením ZŠ v pdf Podnety a témy  

  - je tvorený z podnetov od orgánov ZRPŠ, rodičov a vedenia školy, aktualizácia tu na stránke bude prebiehať v časových intervaloch. Nové podnety alebo otázky nám môžete posielať na našu emailovú adresu.

   

  Dokumenty:

   

  Zápisnice zo zasadnutí:

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
   ZŠ J.G.Tajovského
   Tajovského č.1
   90301 Senec
   GPS: 48.216767,17.399629
  • +421 2 4592 3281
   +421 2 4592 3280, Ekonóm: +421 2 4565 0214

  Fotogaléria